Plakat promujący konkurs.

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę obecności Włoch i Okęcia w strukturach Miasta Stołecznego Warszawy. Włączając się w dzielnicowe obchody tego wydarzenia zapraszamy do udziału w konkursie „Akcja Komunikacja - Jak Włochy skomunikowały się z Warszawą i światem”

1.    Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury „Włochy” oraz Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

2.    Cele konkursu:
Ożywianie wrażliwości estetycznej, fantazji, wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu,
Twórcza realizacja tytułu konkursu,
Popularyzacja twórczości plastycznej,
Stworzenie możliwości prezentacji prac uczestników.

3.   Konkurs adresowany jest do rodzin.  Zachęcamy uczestników do omówienia tematu i rozmów o historii dzielnicy. Prosimy o zwrócenie uwagi na środki transportu miejskiego i ich rolę w przestrzeni miasta oraz komunikacji ze światem.
Prace konkursowe można wykonać także podczas akcji organizowanych przez Dom Kultury „Włochy” np. podczas mini pikników oraz akcji Lato w Mieście z Domem Kultury Włochy

 
4. Harmonogram Konkursu:
05.05.2021 - Ogłoszenie konkursu
20.05 i 27.05.2021 - Warsztaty w formie on-line dla uczestników konkursu, g. 18.00
Na kanale YouTube Domu Kultury „Wochy”, na profilach Facebook Domu Kultury „Włochy” oraz na stronie dkwlochy.pl w zakładce poświęconej konkursowi.
do 31.08.2021 - Przyjmowanie prac  ADA ul. ks. Juliana Chrościckiego 14
12.09.2021 - Wystawa plenerowa na makiecie Włoch, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagródpodczas Pikniku w Parku Kombatantów przy ul. ks. Juliana Chrościckiego

5.    Do konkursu przyjmowane są pojedyncze prace lub zestaw w przypadku prac składających się z więcej niż jednego elementu.
Jedna rodzina może zgłosić nie więcej niż jeden zestaw prac.
Prosimy o nadsyłanie prac obrazujących środki komunikacji miejskiej m.in. pociągi KM, pociągi SKM, kolejkę WKD, autobusy, tramwaje, samoloty, samochody, rowery miejskie, hulajnogi…

6.    Zabezpieczone przed zniszczeniem prace należy dostarczyć pod adres:
Artystyczny Dom Animacji – filia Domu Kultury „Włochy”
Ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, 02-421 Warszawa
Prace powinny być pomalowane we własnym zakresie i oznaczone rozpoznawalnym symbolem zespołu. Do malowania prac można użyć m.in. farb plakatowych, akwareli, tempery, lakieru do paznokci.
Do pracy prosimy dołączyć Kartę Zgłoszenia dostępną w dalszej części regulaminu.

7.    Ocena prac
Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora
Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane.
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Jury przyzna trzy nagrody i wyróżnienia na podstawie zgodności pracy z tematyką i celami konkursu. Ocenie poddana będzie też  ogólna wartość artystyczna i estetyka wykonania prac. Sposób ujęcia tematu, twórczość i pomysłowość.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie dkwlochy.pl oraz na profilach Facebook Domu Kultury „Włochy”

8.    Ocenione prace zostaną wystawione na wystawie okolicznościowej podczas Pikniku w Parku Kombatantów przy ul. ks. Juliana Chrościckiego planowanym 12.09.2021. Do tego czasu prace będą przechowywane w Artystycznym Domu Animacji.

9.    Wręczenie nagród nastąpi podczas Pikniku w Parku Kombatantów przy ul. ks. Juliana Chrościckiego, planowanym 12.09.2021.


10.    Zgłoszenie do konkursu nie wymaga podania danych osobowych uczestników. Prosimy jednak o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunków członków zespołu utrwalonych podczas konkursu, zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

11.    Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o zasadach utrwalaniai rozpowszechniania wizerunków znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.dkwlochy.pl i stanowi integralną część regulaminu.

12.    Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:

a.    udzieleniem przez twórców pracy konkursowej (utworu) Domowi Kultury „Włochy” oraz Urzędowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z utworu w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania w formie fotografii, użyczania oraz rozpowszechniania m.in. poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b.    z rezygnacją przez twórców z prawa do sprawowania nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem utworu,
c.    zgodą twórców na oznaczanie utworu nazwą zespołu.

13.    Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu i akceptacją jego regulaminu.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu oraz wizerunków utrwalonych podczas konkursu jest Dom Kultury „Włochy”, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa, tel. 22 863 73 23, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Domu Kultury.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury, w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

I.    Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu w celu dokumentowania jego przebiegu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej
W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu konkursu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego podane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania faktu posiadania takiej zgody na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury Włochy jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami na tle prawa do rozpowszechniania wizerunku.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. W przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo tego zespołu.
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  a także wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony.
Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.
Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej.
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury.
Dane w formie wizerunku będą udostępnione do dalszego wykorzystania (rozpowszechnienia) w celach związanych z konkursem przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób oraz dane osób, które wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.