Dom Kultury „Włochy” (ul. B.Chrobrego 27)  zatrudni  osobę do wykonywania czynności  portiera – pracownika gospodarczego.

Zakres podstawowych czynności:
pełnienie dyżuru na portierni.
nadzór nad osobami wchodzącymi do DKW i udzielanie informacji .
otwieranie i zamykanie budynku, przygotowywanie pomieszczeń na zajęcia i imprezy.
wydawanie kluczy do pomieszczeń i nadzór nad ich zwrotem i przechowywaniem.
stała troska o porządek , czystość i estetykę  w budynku DKW i terenu wokół.
wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie posesji.
załadunek, rozładunek dostaw, przyjmowanie przesyłek kurierskich, itp.
pielęgnacja zieleni na terenie posesji
pomoc w obsłudze imprez plenerowych.

Oczekiwania :
zaangażowanie , sumienność, dyspozycyjność (praca też w  weekendy)
mile widziane umiejętności tzw. „złotej rączki” oraz uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  od sierpnia  2023 przez okres 2 miesięcy  a  następnie  umowa o pracę ( w wymiarze 1/2 etatu)
wynagrodzenie godzinowe – 24,00 zł  brutto ( w okresie zatrudnienia na umowę zlecenie)
w przypadku posiadania uprawnień elektrycznych lub dodatkowych umiejętności stawka godzinowa może podlegać negocjacji),
miesięczny wymiar godzin pracy: około 80 godzin.

CV prosimy składać w sekretariacie DK „Włochy”, ul B. Chrobrego 27 Warszawa w godz.9.00-16.00 lub mailowo sekretariat@dkwlochy.pl  do 20.07. 2023r. , do godz. 16.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie po zakończeniu terminu składania ofert.

CV powinno być opatrzone:
Podstawowa klauzula zgody, niezbędna, aby uwzględnić ofertę w postępowaniu rekrutacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Domu Kultury Włochy.
Klauzula zgody pozwalająca na zachowanie oferty do ewentualnego wykorzystania w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - opcjonalna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Dom Kultury Włochy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Domu Kultury Włochy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (podstawowa).
Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w życiorysie (CV) lub podaniu o pracę, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, uszczegółowionym w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane złożone poza ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym i nie wykorzystane podczas żadnego postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).