DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI’2023
„Tacyśmy zadziwieni sobą, że cóż nas bardziej zdziwić może?”

 
Konkurs recytatorski stanowi eliminacje dzielnicowe do 46. Konkursu „Warszawska Syrenka”. Organizatorem eliminacji dzielnicowych jest Dom Kultury „Włochy”.

Organizatorem finału Konkursu jest:
Mazowiecki Instytut Kultury  ul. Elektoralna 12, Warszawa
Dodatkowych informacji o finale konkursu udziela  Anna Mizińska (Dział Teatru MIK)  email: a.mizinska@mik.waw.pl  tel. 22 586 42 14, 601 664 198.

 
Konkurs „Warszawska Syrenka” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przebiega  z podziałem na kategorie:
klasy 0 – III (od 6-ciu lat)
klasy IV – VI  
klasy VII – VIII

W ramach eliminacji środowiskowych prosimy o wytypowanie do Konkursu Warszawska Syrenka:
W kategoriach klas 0 – VI - maksymalnie do 15 osób z jednej szkoły
do 5 osób z przedziału klas 0 – III (od 6 roku życia)
do 10 osób z przedziału klas IV – VI

W kategorii klasy VII - VIII - maksymalnie do 10 osób z jednej szkoły
W nadchodzącym roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023.
By uhonorować  jedną z najważniejszych polskich poetek Dom Kultury „Włochy” zachęca recytatorów w kategorii klas VII – VIII do zapoznania się z twórczością noblistki i zaprezentowania wybranych utworów.

 
Repertuar - dotyczy wszystkich eliminacji:

Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna.
Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.

Klasy IV-VI i VII-VIII:
dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna.
Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut

Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich. Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Dotyczy eliminacji finałowych w Mazowieckim Instytucie Kultury:
Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).
W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII).

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 9 stycznia 2023 r pod adresem:  Dom Kultury „Włochy” (pokój nr 1) ul. Bolesława Chrobrego 27,Warszawa.
Pakiet zgłoszeniowy z każdej placówki obejmujący wypełnione karty zgłoszeń wraz ze zgodami RODO należy dostarczyć Organizatorowi eliminacji dzielnicowych w oryginale.
Przesłuchania konkursowe planowane są 23 stycznia 2023 roku  w siedzibie Domu Kultury „Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27 od godz. 9.00
Grafik prezentacji będzie dostępny na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” od 16 stycznia 2023r.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów odbędzie 30 stycznia 2023 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury „Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27.

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Regulamin Warszawskiej Syrenki zostanie udostępniony po opublikowaniu go przez Mazowiecki Instytut Kultury.