Stanowisko:  Główna/y  Księgowa/y
Miejsce pracy:  Dom Kultury „Włochy” ul. B. Chrobrego 27, 02-479 Warszawa
Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2023
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na max 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego, na czas określony/nieokreślony.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

•    Kierowanie Działem Finansowo-Księgowym Domu Kultury „Włochy”.
•    Prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Włochy” zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz prawidłowości, rzetelności, celowości i legalności wykorzystywania środków publicznych.
•    Przygotowywanie projektów planów finansowych i budżetów projektów prowadzonych przez Dom Kultury „Włochy” oraz nadzór nad ich realizacją.
•    Rozliczanie i analiza budżetu na zasadach ustalonych dla samorządowych instytucji kultury.
•    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie przepisami  o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy.
•    Sporządzanie sprawozdawczości wymaganej odrębnymi przepisami w zakresie wykonywanych zadań, w tym sprawozdawczości podatkowej, statystycznej, w sprawach zamówień publicznych.
•    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dbałość o zachowanie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego Domu Kultury „Włochy” w odniesieniu do planowanego i realizowanego budżetu.
•    Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Domu Kultury „Włochy”, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
•    Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów.
•    Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury.
•    Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych oraz sprawdzanie rozliczenia poinwentaryzacyjnego.
•    Nadzór nad ewidencją środków trwałych (amortyzacja , umorzenie).
•    Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów finansowo – księgowych  oraz płacowych.
•    Nadzór  nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
•    Nadzór i kontrola nad prowadzeniem kasy Domu Kultury „Włochy”.
•    Opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, w tym polityki rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji kasowej, przeprowadzania inwentaryzacji itp.
•    Nadzorowanie rachubę płac z pełna dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
•    Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń.
•    Nadzór nad terminową realizacją umów cywilnoprawnych
•    Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. w zakresie dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków,  w zakresie ZUS, US, przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z zakresu zamówień publicznych, w tym opracowywanie projektu planu zamówień.
•    Prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniem majątku i mienia Domu Kultury „Włochy”.
•    Nadzorowanie prowadzenia ewidencji techniką komputerową.
•    Sporządzanie sprawozdania finansowego za wymagany okres sprawozdawczy.
•    Sporządzanie sprawozdań według potrzeb zarządczych Dyrektora DK „Włochy”.
•    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. US, ZUS, GUS, BK, UD,  banki, audytorzy, biegli rewidenci).
•    Udział w kontrolach urzędowych Domu Kultury „Włochy” (m.in. ZUS, US, PIP).
•    Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.
•    Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego Księgowego Instytucji Kultury.

Wymagania konieczne:
Głównym Księgowym, zgodnie z przepisami, może być osoba, która:
•    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
•    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi    gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
•    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
•    spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
•      posiada praktyczną, weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa, w zakresie:
a)    ustawy o rachunkowości;
b)    ustawy o finansach publicznych;
c)    ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
d)    ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
e)    przepisów płacowych;
f)    przepisów z zakresu ZUS i PFRON;
g)    ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania pożądane:
•    Samodzielność w korzystaniu z przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.
•    Posiadanie praktycznej umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki.
•    Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, programów księgowych (znajomość programu Enova 365 oraz  mile widziana znajomość programu Biletyna), umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach sprawozdawczych i aplikacjach bankowych.
•    Umiejętność planowania finansowego i budżetowania.
•    Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, odporność na stres.
•    Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji, zarządzania zespołem podległych pracowników.
•    Wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne.

Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia:
•    Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.


CV prosimy składać w Sekretariacie Domu Kultury „Włochy” ul. B. Chrobrego 27,  02-479 Warszawa  w godz.10.00-15.00 lub mailem na adres: sekretariat@dkwlochy.pl do dnia 6 października 2023 r. z dopiskiem „Główna/y  księgowa/y”.

Rozmowa rekrutacyjna będzie polegać na sprawdzeniu umiejętności i kompetencji Kandydata\Kandydatki.
Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wyłącza Kandydata\Kandydatkę z procesu rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
O terminie rozmowy rekrutacyjnej  wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

CV powinno być opatrzone:
1. Podstawowa klauzula zgody, niezbędna, aby uwzględnić ofertę w postępowaniu rekrutacyjnym
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Domu Kultury Włochy”
2. Klauzula zgody pozwalająca na zachowanie oferty do ewentualnego wykorzystania w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - opcjonalna
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Dom Kultury Włochy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Domu Kultury Włochy.”

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (podstawowa):
Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w życiorysie (CV) lub podaniu o pracę, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, uszczegółowionym w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane złożone poza ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym i nie wykorzystane podczas żadnego postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).