Trójkolorowy plakat z zaproszeniem
loading...
Polski
English

Zaproszenie do składania wniosków:

START GALLERY & OPEN GALLERY ma przyjemność ogłosić styl grafiki poczty OPEN CALL do prac kolażowych od artystów z całego świata!

Prace należy wysłać pocztą tradycyjną.
Zgłoszenia nadesłane e-mailem nie zostaną zaakceptowane do tego projektu.

Dane techniczne:
Praca powinna być płaska
Wymiary: A5
TEMAT - dowolny motyw (możesz swobodnie wyrazić siebie)

Kolaż cyfrowy jest mile widziany, ale należy go wydrukować i wysłać pocztą - żadne zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail nie będą akceptowane

Brak opłaty za wejście

Maksymalnie 2 zgłoszenia na artystę

Żadna grafika nie zostanie zwrócona, zostanie wystawiana osobiście przez START GALLERY & OPEN GALLER w lipcu / sierpniu 2022

Ostateczny termin - 20.06.2022

Call for submissions:

START GALLERY & OPEN GALLERY is pleased to announce a mail art-style OPEN CALL for collage works from artists across the globe!

Works must be sent by classic mail.
No submissions sent by email or other digital means will be accepted for this project.

Specifications:

Work should be flat
Dimensions: A5
THEME - any theme (feel free to express yourself)

Digital collage is welcomed, but must be printed and mailed - no submissions via email will be accepted

No fee for entry

Maximum 2 submissions per artist

No artwork will be returned - it will be exhibited in person by START GALLERY & OPEN GALLERY in July / August 2022

Deadline - 06/20/2022