Gale­ria START rozpoczęła działalność w czerwcu 2006 roku. Przez przeszło 10 lat w gale­rii odbyło się ponad 100 wystaw zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych wspierając w pierwszej kolejności talenty młodego pokolenia twórców. Urozmaicony i dynamiczny pro­gram dzia­łal­no­ści galerii oparty na profesjonalnej opiece kuratorskiej  wykra­cza poza ramy klasycznych mediów plastycznych i nur­tów pla­su­jąc się na gra­nicy sztuki współ­cze­snej.

Bajkowe Niedziele to cykl spektakli adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Proponowaną ofertą spektakli chcemy zachęcić dzieci do bywania w teatrze, zaciekawić oraz zaktywizować. Nasze widowiska spełniają rolę edukacyjną, wpływają na rozwój emocjonalny młodego widza i pokazują wartościowe wzorce. A wszystko to odbywa się w atmosferze dobrej zabawy.