Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy”, w różnych prowadzonych przez Dom Kultury przedsięwzięciach, w tym w serwisie www.

O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych poniżej przypadkach administratorem danych jest Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02‑479 Warszawa, tel. +48 22 863 73 23. Z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Kultury „Włochy” można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Domu Kultury.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www
W tej części polityki prywatności opisujemy zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w serwisie www Domu Kultury „Włochy”, dostępnym pod adresem https://dkwlochy.pl. Nie odpowiadamy za polityki prywatności, w tym zasady przetwarzania danych osobowych, serwisów, do których prowadzą linki z naszego serwisu www – za wyjątkiem serwisu Biletyna, dostępnego pod adresem https://www.strefazajec.pl, który przetwarza dane osobowe uczestników zajęć w Domu Kultury, w tym dotyczące zapisów na zajęcia, w ramach zawartej przez nas umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą systemu Biletyna (o zasadach przetwarzania tych danych jest mowa w dalszej części polityki prywatności) oraz serwisu Facebook, w którym utrzymujemy stronę Domu Kultury.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www (np. formularz zapisu na newsletter) przetwarzane są na podstawie zgody w celach opisanych przy każdym formularzu lub wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu – należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu. Zgoda może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury „Włochy”, w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury.

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody związanej z konkretnym przetwarzaniem, na potrzeby którego były zebrane lub do czasu uznania przez nas, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis danych związanych z jej preferencjami np. ustawieniami wielkości czcionki lub kontrastu. Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek lub spowodować ich usunięcie po zamknięciu karty przeglądarki poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki.

W serwisie stosowane są również skrypty wysyłające do urządzenia osoby odwiedzającej ciasteczka stron trzecich m.in. firmy Google. Związane jest to m.in. z udostępnieniem w serwisie bezpłatnych narzędzi takich jak Google Maps. Użycie tych ciasteczek opisane jest w polityce prywatności firmy Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/.

Ciasteczka mogą być również wysyłane przez oprogramowanie serwisu Facebook i zapamiętywane w przeglądarce użytkownika. Zasady użycia ciasteczek w tym serwisie są opisane pod adresem
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Podobnie, ciasteczka mogą być wysyłane przez oprogramowanie systemu Biletyna. Zasady użycia ciasteczek w tym systemie są opisane pod adresem http://biletyna.pl/static/pliki-cookie.html.

W podobnym celu wszystkie opisane wyżej serwisy mogą używać mechanizmu lokalnej pamięci przeglądarki (ang. local storage).

Zapamiętane w ciasteczkach dane mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika przy powtórnych odwiedzinach. Takie przetwarzanie nie jest prowadzone przez Dom Kultury ale może być prowadzone przez serwisy, o których mowa wyżej. Ciasteczka wysyłane przez serwis Domu Kultury, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, tracą ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z serwisem.

Oprogramowanie naszego serwisu www zbiera również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach) ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Ciasteczka i zawartość dzienników zdarzeń mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury, w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury.

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć
Dane uczestników zajęć, w tym m.in. dane o zapisach na zajęcia, obecnościach na zajęciach, płatnościach za zajęcia, zbierane są za pośrednictwem systemu Biletyna, do którego prowadzi łącze z naszego serwisu www. Część zbieranych danych, przede wszystkim podstawowe dane identyfikujące uczestnika, pochodzi z innej części systemu Biletyna, służącej do rejestrowania się użytkowników.

Celem zbierania danych jest sprawna organizacja zapisów na zajęcia oraz rozliczanie opłat za zajęcia a także odnotowywanie obecności na zajęciach i prowadzenie statystyk dot. zapisów na zajęcia.

Dane zbierane są na podstawie zgody, udzielenie zgody jest dobrowolne ale wymagane do korzystania z systemu Biletyna i zapisywania się na zajęcia. Zgoda może być wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody skutkuje rezygnacją z zajęć, w takim przypadku sposób rozliczenia opłat za zajęcia opisany jest w regulaminie zajęć.

Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury „Włochy”, w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury, w szczególności dostawcy systemu Biletyna.

W ramach przetwarzania danych w systemie Biletyna dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich lub podmiotów w takich państwach, zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o czym świadczy dotycząca tych państw decyzja Komisji Europejskiej. W szczególności dane przekazywane są do USA, do podmiotu należącego do programu Privacy Shield, którego dotyczy decyzja Komisji nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Jej treść można znaleźć pod adresem: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj.

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody a także po wycofaniu zgody, jeżeli będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu uczestniczenia w zajęciach, do czasu przedawnienia takich roszczeń. Nie dotyczy to danych podawanych przez użytkownika systemu Biletyna podczas rejestrowania się – administratorem tych danych jest dostawca systemu Biletyna.

Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu wykrywania i reagowania na niepożądane lub niezgodne z prawem zdarzenia w pomieszczeniach i w otoczeniu Artystycznego Domu Animacji i Kina ADA oraz w celu ustalenia sprawcy lub sprawców takich zdarzeń i  dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych. Przetwarzaniu danych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego mogą być poddane osoby odwiedzające Artystyczny Dom Animacji lub Kino ADA lub znajdujące się w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym uczestnicy zajęć, imprez i seansów filmowych (oraz rodzice i inne osoby przyprowadzające lub odbierające z takich zajęć dzieci) oraz pracownicy Domu Kultury i podmiotów świadczących na jego rzecz usługi.

W ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane dane osobowe w postaci wizerunku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i ochrony informacji, o czym mowa w art. 222 Kodeksu Pracy.

Okres przechowywania danych jest nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich zarejestrowania.

Okres przechowywania może ulec przedłużeniu, jeżeli pojawi się potrzeba przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub inna potrzeba przetwarzania danych, mająca podstawę prawną.

Zasady przetwarzania danych kontaktowych pracowników podmiotów z którymi współpracuje Dom Kultury „Włochy”
Dom Kultury „Włochy” może przetwarzać służbowe dane kontaktowe pracowników innych podmiotów, z którymi Dom Kultury zawarł lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub posiada potrzebę kontaktować się (reprezentantów, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Następująca klauzula powinna być przekazana tym osobom przez podmiot, który przekazuje do Domu Kultury ich dane osobowe, niezależnie od formy i sposobu przekazania (papierowo, emailowo, telefonicznie, za pośrednictwem innego kanału):

W związku z udostępnieniem przez nas Pana/Pani danych osobowych i podjętym zobowiązaniem do wykonania w imieniu Domu Kultury „Włochy” obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Dom Kultury „Włochy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 27, kod pocztowy 02-479, tel. +48 22 863 73 23. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Domu Kultury pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. będą przetwarzane do celów utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana organizacją i Domem Kultury „Włochy” lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Domu Kultury „Włochy” w związku z umową lub współpracą, w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy lub do czasu rezygnacji z planów zawarcia umowy lub do zakończenia współpracy lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów, według oceny Domu Kultury.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Na podobnych warunkach i zasadach przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych